Podstawowe zasady ewidencji WNiP

Jedną z grup zaliczanych do aktywów trwałych są wartości niematerialne i prawne, czyli WNiP. Wśród składników zaliczanych do tej grupy można wymienić m.in. licencje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, koncesje a także wartość firmy. Wykazuje się w księgach rachunkowych jednostki gospodarczej na koncie 02 – „Wartości niematerialne i prawne”. Zatem czym jest WNiP według ustawy o rachunkowości?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 tej ustawy przez WNiP należy rozumieć nabyte przez jednostkę, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie użyteczności ekonomicznej dłuższej niż rok i przeznaczone do używania na potrzeby tego podmiotu. Wymienić można tutaj przede wszystkim:

– autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, koncesje,licencje,
– prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
– know-how.

Do WNiP zalicza się także nabytą wartość firmy. Jest to różnica między ceną nabycia określonej jednostki lub jej zorganizowanej części a niższą od niej wartością przejętych aktywów netto oraz koszty zakończonych prac rozwojowych. Aby koszty te uznać za WNiP, konieczne jest spełnienie warunków, o których w art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Należy zaznaczyć, że wedle głównej zasady, aby dany składnik majątku mógł stanowić wartość niematerialną musi przez jednostkę być nabyty, a nie wytworzony we własnym zakresie. Przez nabycie należy tutaj rozumieć nie tylko zakup, ale także te wartości otrzymanie w drodze darowizny lub w formie aportu.

Wartość początkową WNiP oraz zwiększenia ich stanu podlegają ewidencji po stronie Wn konta 02 „Wartości niematerialne i prawne”. Z kolei zaś na stronie Ma księguje się zmniejszenia. Na koncie 02 może występować tylko i wyłącznie saldo debetowe. W przypadku zakupu stan początkowy WNiP ustala się na poziomie ceny nabycia. Obejmuje ona cenę zakupu należną sprzedawcy, bez podlegającego odliczeniu VAT oraz podatku akcyzowego. Jest ona zwiększana o koszty bezpośrednio związane z zakupem i obniżona o rabaty i inne upusty. Dla kosztów zakończonych prac rozwojowych wartość początkową stanowi koszt wytworzenia. Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej WNiP jednostka zapisuje w polityce rachunkowości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here